1. Vymezení pojmů

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro smluvní vztahy mezi společností LEADMACHINE, s.r.o., kterou mohou na základě zplnomocňujících smluvních vztahů zastupovat pověření zástupci (dále jen „LEADMACHINE“ nebo „Dodavatel“), a odběrateli, jakožto jejími obchodními partnery (dále jen „Odběratel“), při poskytování služeb.

1.2 Není-li uvedeno jinak, označují se veškerá ustanovení týkající se služeb LEADMACHINE celkově pod pojmem „Dílo“. A obdobně, není-li uvedeno jinak, označují se veškerá ustanovení týkající se publikace výše uvedených děl na internetových stránkách a sociálních sítích Dodavatele pod pojmem „Zveřejnění díla“.

1.3 Smlouva je uzavřena v okamžiku akceptace závazné objednávky (dále jen „Smlouva“) zástupcem Dodavatele.

1.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy.

 

2. Dílo

2.1 Dodavatel je povinen realizovat Dílo v souladu s pokyny Odběratele, avšak výhradně tak, aby výroba Díla obsahem i formou odpovídala obecně závazným právním předpisům ČR a obecně uznávaným etickým normám.

2.2. Odběratel poskytne Dodavateli patřičnou součinnost zejména při přípravě podkladů a tvorbě koncepce Díla, stanovení termínů pro jeho realizaci včetně termínů náhradních a určení osoby pověřené k zastupování Odběratele. Neposkytne-li Odběratel dostatečnou součinnost, či bude nutno provádět neplánované úpravy na základě dodatečných požadavků Odběratele, zavazuje se Odběratel uhradit vzniklé vícenáklady, a to až do 50 % z celkové ceny Díla.

2.3 Za věcnou správnost Odběratelem dodaných textových, grafických či obrazových podkladů odpovídá Odběratel.

2.4 Dodavatel se zavazuje zajistit potřebná oprávnění k užití autorských děl, která použil při tvorbě Díla, a to zejména formou příslušných (pod)licenčních smluv s kolektivními správci.

2.5 Dodavatel je povinen umožnit Odběrateli konzultaci konceptu Díla a předvedení jeho finální podoby ke schválení, pokud o to Odběratel projeví zájem a poskytne k tomu nezbytnou součinnost. Neprojeví-li Odběratel bez zbytečného prodlení zájem o konzultaci Díla, považuje se Dílo za schválené ve finální podobě od Dodavatele.

2.6 V případě, že Odběratel nevyjádří písemně veškeré výhrady k dodanému Dílu nejpozději 7 dní po předání Díla na kontaktní e-mailovou adresu, ačkoliv se měl možnost k jeho obsahu vyjádřit, nebo nejpozději do 24 hodin po prvním Zveřejnění díla, považuje se Dílo za schválené bez výhrad.

2.7 Dodavatel použije pro Zveřejnění díla výhradně Dílo schválené Odběratelem, nebo Dílo, které se považuje v souladu s těmito VOP za schválené.

 

3. Licenční podmínky

3.1 Odběratel bere na vědomí, že Dílo je jedinečným výsledkem autorské tvůrčí činnosti a veškerá majetková/autorská práva se řídí autorským zákonem. Odběratel se zavazuje užívat Dílo pouze v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR a pouze ve sjednaném rozsahu užívání. Rozsah, dobu, území či způsob užití Díla je Odběratel oprávněn překročit pouze na základě předchozí písemné dohody s Dodavatelem. V případě neoprávněného překročení sjednaného rozsahu užívání, doby, území či způsobu užití Díla se Odběratel zavazuje uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši jeden a půl násobku sjednané celkové ceny za každý takový případ porušení.

3.2 Dodavatel poskytuje Odběrateli k Dílu nevýhradní oprávnění k výkonu práva (licenci) ke komerčnímu užití, a to pouze pro Dílo v celku tzn. v nezměněné podobě, územně neomezenou, časově omezenou na dobu trvání 10 let. Licence je udělena k užívání na internetu tzn. jakékoliv internetové stránky a sociální sítě. Vyrobená Díla nelze standardně publikovat v televizním vysílání. Takový záměr je potřeba buď předem konzultovat a zahrnout tento požadavek již do Smlouvy, nebo je nutné tento záměr dodatečně oznámit, aby Dodavatel dodatečně zajistil potřebná oprávnění.

3.3 Odběratel má právo udělit či postoupit licenci třetím osobám, vždy ale pouze a jenom na užití Díla ve zcela nezměněné podobě.

3.4 Odběratel není oprávněn Dílo upravovat, měnit, doplňovat či zkracovat bez předchozí písemné dohody s Dodavatelem. Odběratel se zavazuje dostatečným způsobem ochránit Dílo před jeho zneužitím. V případě porušení některé z těchto povinností se Odběratel zavazuje uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši jeden a půl násobku sjednané celkové ceny za každý takový případ porušení.

3.5 Odběratel se zavazuje zprostit Dodavatele a jí zastupovaná média veškerých případných nároků třetích osob a nese plnou odpovědnost za to, že užití Díla mimo média zastupovaná Dodavatelem nezpůsobí Dodavatelem žádnou škodu. Zároveň se zavazuje poskytnout Dodavateli odškodnění v plné výši, včetně náhrady všech výdajů, ztrát a ušlého zisku, v případě, že je Dodavatel utrpí v důsledku jednání Odběratele. Zejména, nikoliv však výlučně, se jedná o případné nároky vyplývající z práva na ochranu proti nekalé soutěži, soutěžního práva, autorského práva a všeobecných osobnostních práv.

 

5. Převzetí Díla a prezentace

5.1 Objednatel se zavazuje Dílo nebo jeho části převzít a písemně (mailem) převzetí potvrdit. Oprávněni odmítnout převzetí Díla nebo jeho částí jste pouze v případě, že zjevně odporuje ujednáním obsaženým ve smlouvě. Odmítnete-li od nás Dílo nebo jeho části převzít, máme za to, že jsme Dílo nebo jeho části řádně předali v okamžiku, kdy jsme Vám umožnili takové převzetí poprvé.

5.2 Pokud se výslovně nedohodneme jinak, berete na vědomí, že jsme oprávněni prezentovat dílo ke své prezentaci a propagaci, a to ve všech podobách.

 

6. Zveřejňování Díla

6.1 Dodavatel je povinen zajistit zveřejnění Díla v jím zastupovaných médiích, a to ve stanovených termínech – dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.

6.2 V případě nezveřejnění Díla dle dohodnutých termínů, bude Dodavatel Odběratele informovat o tomto bez zbytečného prodlení a dohodne s ním náhradní termín zveřejnění. Tyto změny, jsou-li řádně Dodavatelem odůvodněny, nejsou považovány za porušení Smlouvy.

6.3 V případě chybného Zveřejnění díla, má Odběratel nárok na náhradní termín/y zveřejnění, a to pouze v případě prokazatelného zavinění ze strany Dodavatelem a maximálně v rozsahu prokázaných chyb.

6.4 V případě nezveřejnění Díla, má Odběratel nárok na náhradní termíny zveřejnění, popř. vrácení sjednané ceny za nezveřejněnou část, a to pouze v případě prokazatelného zavinění ze strany Dodavatelem a maximálně v rozsahu dílčího neplnění.

6.5 Dodavatel nezaručuje Odběrateli, že jeho Dílo bude v rámci zveřejnění umístěno na konkrétní pozici. Konkrétní umístění není nárokovatelné, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

 

7. Základní platební podmínky

7.1 Výše ceny za Dílo je určena potvrzenou objednávkou a není-li výslovně dohodnuta, je určena těmito VOP a platným ceníkem provozovatele webové stránky.

7.2 Odběratel se zavazuje ve prospěch Dodavatele za poskytnutou službu zaplatit sjednanou cenu uvedenou ve Smlouvě. K sjednané ceně se připočítá DPH v zákonné výši. Dodavatel na sjednanou cenu vystaví fakturu (daňový doklad). Sjednaná cena (nebo její jednotlivé části) je splatná vždy 14 dní od data vystavení faktury a faktura je vždy vystavena po zveřejnění Díla, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

7.3 V případě prodlení Odběratele s úhradou sjednané ceny nebo její části, je Odběratel povinen hradit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

8. Možnosti odstoupení od Smlouvy

8.1 Odběratel je oprávněn v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku jednostranně zrušit Smlouvu, jejímž předmětem je Dílo, pokud zároveň uhradí Dodavateli odstupné. Zrušení objednávky je povinen učinit vždy písemně s tím, že závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo (k dané objednávce) se ruší okamžikem zaplacení

odstupného, a to ve výši:

  1. a) 35 % z ceny v případě doručení zrušení objednávky 10–8 kalendářních dnů před termínem začátku kampaně,
  2. b) 50 % z ceny v případě doručení zrušení objednávky 8–4 kalendářních dnů před termínem začátku kampaně,
  3. c) 100 % z ceny v případě doručení zrušení objednávky v termínu kratším než 4 kalendářní dny před termínem začátku kampaně.

7.2 V případě nedodání podkladů či pozdního dodání podkladů je zadavatel povinen uhradit smluvní pokutu provozovateli webové stránky ve výši 100 % ceny. Smluvní pokutou není dotčen případný nárok na

náhradu škody.

8.3 Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Odběratel bude v prodlení s poskytnutím jakékoliv vyžádané součinnosti po dobu delší než 10 pracovních dnů.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Správcem osobních údajů Odběratele podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dodavatel. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

9.2 Dodavatel jako správce určuje, jak budou osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele. Služeb a aplikací zpracovatelů Dodavatel využívá pro zajištění některých konkrétních operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, ale jsou nezbytné k poskytování a zkvalitňování služeb. Společně se všemi zpracovateli je povinna zajistit veškeré úsilí k tomu, aby bylo s osobními daty nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a s GDPR. Dodavatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů Odběratele splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

9.3 Osobní údaje jsou získány na základě vzájemné komunikace, uzavřených smluv a jejich plnění. Odběratel se zavazuje poskytnout dostatečně podrobné, aktuální a správné osobní údaje pro stanovený účel a bezodkladně ohlásit změny, které by mohly mít vliv na plnění Smlouvy či výkon práv Dodavatelem.

9.4 Zákonnými důvody zpracování osobních údajů je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Z těchto zákonných důvodů Dodavatel uchovává fakturační údaje, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, obrazové a zvukové záznamy a projevy osobní povahy Odběratele. Osobní údaje Dodavatel uchovává po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

9.5 Dodavatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k nim mají přístup pouze zaměstnanci a jimi pověřené osoby.

9.6 Odběratel má za podmínek stanovených v GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo mail Dodavatele.

9.7 Odběratel prohlašuje, že jím dodané Dílo či jím dodaný materiál pro Dílo je zpracováván v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů a zavazuje se Dodavateli jakožto zpracovateli poskytnout pokyny o rozsahu a způsobu nakládání s takto poskytnutými osobními údaji.

 

10. Další práva a povinnosti stran

10.1 Prodlení s jakoukoli platbou se považuje za podstatné porušení Smlouvy. V případě, že je Odběratel v prodlení s úhradou sjednané ceny nebo její části více než 14 dnů, má Dodavatel právo i bez předchozího upozornění Odběratele (i) ukončit Zveřejňování nebo výrobu Díla, (ii) uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 % z dohodnuté celkové ceny bez DPH, (iii) odstoupit od Smlouvy.

10.2 Smlouva dále zaniká jejím splněním nebo písemnou dohodou smluvních stran.

10.3 Odběratel souhlasí se vzájemnou komunikací a zasíláním faktur (daňových dokladů) za poskytované služby v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Zároveň již nebude dostávat faktury v papírové podobě. Pokud se změní kontaktní údaje Odběratele, je povinen oznámit to neprodleně zástupci Dodavatele. Jakékoliv sdělení odeslané prostřednictvím e-mailu nebo faxu se považuje za doručené druhé smluvní straně dnem jeho odeslání. Jakékoliv sdělení odeslané prostřednictvím pošty se považuje za doručené druhým dnem po dni jeho odeslání. Výše uvedené platí i pro zasílání faktur.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem budou v prvním stupni rozhodovány Městským soudem v Praze, jako soudem místně příslušným.

11.2 Dodavatel je oprávněn tyto VOP měnit. Jejich aktuální verzi zveřejní na internetových stránkách www.leadmachine.cz

 

V Praze dne 25. 06. 2020


LEADMACHINE, s.r.o.
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČ: 08609462 DIČ: CZ08609462
Bankovní účet: 2501709834 / 2010
E-mail: info@leadmachine.cz
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 320606